Achyut Potdar

Born: August 22, 1934 in Jabalpur, British India